Algemeen Actueel Groepen Veilig leren lezen Taalverhaal Overige leermethoden Links Foto's Nieuwsbulletin  
 
 Welkomstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Het teamstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Schoolgidsstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Stichting de Waardenstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 MR/GMR/MR+starnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Ouderraadstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Buitenschoolse opvangstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Tussenschoolse opvangstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Contactstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 
De MedezeggenschapsRaad (MR)

Het is wettelijk verplicht dat een school een medezeggenschapsraad heeft.

De MR bestaat uit twee geledingen:
* één met vertegenwoordigers van de ouders: de oudergeleding
* één met vertegenwoordigers uit het team: de personeelsgeleding.

De MR denkt mee en overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken; hierin heeft de MR soms adviesrecht en soms instemmingsrecht. Verder heeft de MR initiatiefrecht. Afhankelijk van de ingebrachte onderwerpen is sprake van advisering of instemming door één of beide geledingen uit de MR (beschreven in de Wet WMR).

Onderwerpen waarbij de MR mee denkt en uiteindelijk adviseert of instemt zijn o.a.:
• de besteding van de gelden
• de kwaliteit van het onderwijs
• verbeteringen en/of veranderingen in het onderwijs
• vaststellen van vakanties en vrije dagen
• fusie met een andere school
• vaststellen of wijzigen van de schoolgids
• vaststellen of wijzigen van het schooljaar
• benoeming van nieuwe leerkrachten
• formatieplan
• de manier waarop ouders meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Onze MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar (wanneer het nodig is, wordt een extra overleg gepland). De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De MR van ’t Rietland heeft de volgende missie en visie:
de MR wil op proactieve wijze en als kritische gesprekspartner van de directie, meedenken en bijdragen aan een veilige en prettige leeromgeving voor het kind, de ouders en de teamleden.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:
Namens het team: Araksy van der Linden, Kees Korteland en Ton Snorrewind (tevens lid GMR).
Namens de ouders: Ageeth van Steeg (moeder van Lars uit groep 7), Petra Pals (moeder van Sander uit groep 8, Marijn uit groep 6, Sjors uit groep 4 en Floortje groep 1-2 ) en Tanja Smeets (moeder van Tigo Suijker uit groep 3 en Evi Suijker uit groep 2).
 
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft die voor ons belangrijk zijn om te weten en mee te nemen in een MR-overleg, vinden we het heel fijn dat u ons aanspreekt of op een andere manier contact met ons opneemt.
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Omdat het bestuur van onze stichting meerdere scholen beheert, moet er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad komen (GMR) waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn. Ook één van onze mr-leden zal worden afgevaardigd naar de GMR. 

M.R. plus 

We werken op school met een M.R. plus. In deze commissies hebben zitting: drie ouderraadsleden, drie MR-leden en de directeur van ’t Rietland. De M.R.plus dient als klankbord voor de directie van de school. Het is voor de medewerkers van ‘t Rietland belangrijk om te weten wat ouders van onze school vinden en voor ouders is het belangrijk om te weten wat er zich op hun school afspeelt; personeelsbeleid, financiën, kwaliteitszorg, onderwijskundig beleid. We hebben elkaar nodig om "goed onderwijs" te kunnen geven. Tijdens de bijeenkomsten wordt hier met elkaar over gesproken.
 

Jaarverslagen
Hier kunt u de jaarverslagen downloaden:

jaarverslag MR schooljaar 2008-2009
 
 
MR-vergaderingen
Hier kunt u verslagen van MR-vergaderingen downloaden:
 
 
 
aangepast: 21-8-2012
PCBS 't Rietland - Nieuwstraat 8 - 4926AX Lage Zwaluwe - Telefoon: 0168-482535 - e-mail: info@pcbsrietland.nl